Regulaminy

Regulamin Korzystania z Parku

Regulamin Zakupów Online

Regulamin korzystania z Parku rekreacji i rozrywki „Stacja Grawitacja”

Pobyt na terenie Parku rekreacji i rozrywki oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu, w szczególności taką zgodę oznacza zakup biletu lub założenie opaski identyfikacyjnej.

Preambuła

 1. Park rekreacji i rozrywki„ Stacja Grawitacja” (dalej Park) powstał, aby oferować atrakcyjną aktywność fizyczną jako formę rekreacji.
 2. Ta forma rekreacji niesie ze sobą dużo pozytywnych emocji i niezwykłych wrażeń. Uprzedzamy jednak, iż aktywność na trampolinach, także rekreacyjna wykonywana w sposób nieostrożny, bez zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa oraz postępowania niezgodnie z niniejszym Regulaminem stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.
 3. Niniejszy regulamin powstał dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie rekreacji w Parku a także komfortu obsługi Klientów.
 4. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz Uczestników wymagamy, aby bezwzględnie stosować się do niniejszego Regulaminu. Naszym celem jest minimalizacja ryzyka urazów stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia Klientów oraz Uczestników.
 5. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
 6. Park – oznaczone miejsce do rekreacji w którym znajdują się trampoliny i/lub Park linowy i/lub Ścianki Wspinaczkowe i/lub inne dodatkowe tory przeszkód.
 7. Klient – każda osoba znajdująca się w obszarze Parku.
 8. Uczestnik – osoba korzystająca z trampolin i innych urządzeń przeznaczonych do rozrywki i rekreacji w Parku

§ 1 Zasady ogólne

 1. Warunkiem przebywania na terenie Parku jest wniesienie opłaty za wstęp, w godzinach otwarcia Parku i po założeniu opaski identyfikacyjnej Parku na rękę.
 2. Pobyt na terenie Parku oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu, w szczególności taką zgodę oznacza zakup biletu lub założenie opaski identyfikacyjnej.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń personelu Parku na terenie Parku, w szczególności ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich Uczestników i Klientów.
 4. Każdy Uczestnik, przed wejściem do stref Parku, jest zobowiązany potwierdzić zapoznanie się niniejszym Regulaminem ze szczególnym uwzględnieniem zasad korzystania ze stref Parku z których zamierza korzystać tj.:
  1. Strefy Parku Trampolin i toru przeszkód Ninja
  2. Strefy Scianek wspinaczkowych
  3. Strefy Parku linowego
 5. Każdy Uczestnik wykonuje ćwiczenia na w poszczególnych strefach i przyrządach znajdujących się w Parku na własną i wyłączną odpowiedzialność oraz ryzyko, bez względu na świadomość swoich możliwości i stanu zdrowia. Odpowiedzialność za dzieci i osoby niepełnoletnie ponoszą ich opiekunowie.
 6. Uczestnik jest świadomy i akceptuje fakt, ze Organizator Parku zwolniony jest całkowicie od jakiekolwiek odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe na skutek korzystania z Parku;
  2. zniszczenia czy uszkodzenia w przedmiotach należących do osób korzystających z Parku;
 7. Zabrania się korzystania z Parku:
  1. kobietom w ciąży (dla ochrony zdrowia kobiet i prawidłowego przebiegu ciąży);
  2. z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny, a w szczególności podskoki może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu;
  3. osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków mogących spowodować zachwianie stanu równowagi lub obniżenia sprawności psychoruchowej.
 8. Z obiektu samodzielnie mogą korzystać osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie – wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego:
 9. Dzieci poniżej 3 lat nie mogą korzystać z obiektu w ogóle;
 10. Dzieci w wieku od lat 3 do lat 10 mogą korzystać z obiektu pod opieką rodzica bądź opiekuna;
 11. Osoby niepełnoletnie w wieku powyżej lat 10, mogą korzystać z Parku za uprzednią zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (zakładka OŚWIADCZENIA).
 12. Zgoda może być udzielona jedynie na Formularzu Parku w formie fizycznej lub elektronicznej.
 13. Klient, rodzic, opiekun prawny zobowiązuje się do podania wszystkich danych wymaganych na Formularzu Parku w zgodzie ze stanem faktycznym.
 14. Klient, rodzic lub opiekun może wyrazić zgodę podpisując się na Formularzu Parku lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych udostępnionych przez Park.
 15. Park nie weryfikuje podpisów lub danych wskazanych w Formularzu Parku.
 16. Park (poza specjalnie organizowanymi zajęciąmi) nie świadczy jakiejkolwiek opieki nad dziećmi, czy osobami niepełnoletnimi lub młodzieżą.
 17. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 18. Zabrania się korzystania z urządzeń i przyrządów znajdujących się w Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 19. Wstęp do Parku jest dopuszczony jedynie, w ubraniu sportowym, bez żadnych dłuższych niż 5 cm przedmiotów sztywnych (n.p. telefony, długopisy), jakichkolwiek przedmiotów ostrych, Uczestnik powinien wejść z pustymi kieszeniami, bez łańcuszków i innych ozdób na szyi. Uczestnik nie może wnosić na teren Parku jakiegokolwiek picia lub jedzenia. Uczestnik zobowiązuje się korzystać z kawiarni Parku zgodnie z regulaminem kawiarni .

Ponadto:

 1. W celu podnoszenia bezpieczeństwa Uczestnik jest świadomy i akceptuje:
  1. fakt, ze cały obiekt znajduje się pod nadzorem kamer, a obraz może być utrwalany i należy do Spółki zarządzającej Parkiem, może być wykorzystany do popularyzacji, także sportu i rekreacji;
  2. iż do celów reklamowych mogą być wykonywane filmy i fotografie;
  3. iż wykorzystanie wizerunku Uczestnika może nastąpić dla celów promocyjnych Parku oraz poprawy zarządzania Parkiem, bez dodatkowych opłat lub innych wynagrodzeń w tego tytułu.
 2. Użytkownicy ponoszą wszelką odpowiedzialność za skutki nie zastosowania się do niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych regulaminów stref Parku, z których zamierza korzystać, a także nie zachowania szczególnej ostrożności. Odpowiedzialność obejmuje w szczególności roszczenia odszkodowawcze i inne ze strony pozostałych Uczestników i Parku.
 3. Park nie świadczy usług depozytu, za pozostawione w Parku rzeczy odpowiada Uczestnik.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych i inne zgody

 1. Uczestnik Parku wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Parkowi, własnych oraz swoich podopiecznych, w szczególności w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity na maj 2016, Dz.U. 2015 poz. 2135, 2281, zmiany od 01.04.2016, Dz.U. 2016 r. poz. 195):
 2. w zakresie zawartym na formularzu Rejestracyjnym
 3. w zakresie danych dotyczących korzystania z Parku, w tym płatności za usługi i produkty
 4. przez Stacja Grawitacja Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo 1 – jako administratora danych osobowych
 5. w celach zarządzania Parkiem, świadczenia usług i sprzedaży produktów, komunikowania informacji marketingowych i sprzedażowych, przesyłania ofert marketingowych i sprzedażowych.
 6. Uczestnik Parku wyraża zgodę na kontakt na numery telefoniczne oraz inne kanały komunikacji pisemnej oraz elektronicznej w celu zarządzania Parkiem, świadczenia usług i sprzedaży produktów, komunikowania informacji marketingowych i sprzedażowych, przedstawiania ofert marketingowych i sprzedażowych – dotyczy Uczestnika jak i jego podopiecznych.
 7. Uczestnik wyraża także zgodę na przekazanie danych podmiotom powiązanym z Parkiem oraz ich wykorzystanie w zakresie, na który Uczestnik wyraził zgodę na rzecz Parku, zgoda taka dotyczy również podmiotów trzecich świadczących usługi na rzecz Parku.
 8. Uczestnik Parku wyraża zgodę na przechowywanie kopii dokumentów powstałych w relacji z Parkiem, w szczególności przy korzystaniu z Parku.

§ 3 Informacje dodatkowe

 1. Parkiem zarządza firma Stacja Grawitacja Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bohaterów Września 12 .
 2. Wszelką korespondencję prosimy kierować na powyższy adres
 3. Korespondencja elektroniczna email: biuro@stacjagrawitacja.pl
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu nie wymaga poświadczenia przez Uczestnika i wynika z przystąpienia do korzystania z Parku, a w szczególności w wyniku zakupu biletu.

§4 Zasady korzystania z Parku Trampolin

 1. Wstęp do Parku Trampolin jest dopuszczony jedynie w skarpetkach zakupionych w Parku. Dorośli sprawujący opiekę, wstęp do Parku trampolinowego mają wyłącznie w skarpetkach zakupionych w Parku, które ze względów bezpieczeństwa mają chronić przed poślizgiem.
 2. Wszelkie aktywności na trampolinach należy rozpocząć od rozgrzewki, aż organizm będzie przygotowany do wysiłku na trampolinach.
 3. Należy wybijać się tylko w środku pola trampoliny, zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy, ustawione równolegle do trampoliny – nie należy skakać na palcach. Nogi w kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku (także przy lądowaniu). Ręce powinny być wyciągnięte dla pomocy w balansowaniu ciała.
 4. Należy zawsze kontrolować pozycję ciała, aby bezpiecznie wylądować, w szczególności należy unikać jakiegokolwiek ryzyka upadku na głowę, szyję, kark, ramiona, łokcie, proste ręce, proste nogi.
 5. Podczas podskoków na jednej trampolinie może znajdować się wyłącznie jedna osoba,.
 6. Przemieszczanie się między trampolinami powinno być wykonywane z najwyższą ostrożnością, aby nie przeszkadzać innym Uczestnikom i zachować bezpieczny dystans. Można korzystać do przechodzenia z mat pomiędzy trampolinami.
 7. Zakazane jest wchodzenie, wskakiwanie, przebieganie przez trampoliny, na których ktoś się znajduje.
 8. Zabrania się
 9. wchodzenia na trampolinę bez zgody pracownika Parku;
 10. siedzenia, skakania po matach pomiędzy i po bokach trampolin;
 11. siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny;
 12. wskakiwania w siatki zabezpieczające;
 13. wykonywania ewolucji nad elementami matami pomiędzy trampolinami;
 14. spożywania pokarmów, napoi, żucia gumy;
 15. Zabrania się wykonywania ćwiczeń akrobatycznych, w tym salt i przewrotów.
 16. Zabrania się kłaść jakiekolwiek przedmioty w strefie trampolin, w szczególności na matach lub powierzchniach otaczających maty.
 17. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin, aby nie doszło do kolizji z innymi Uczestnikami obiektu.
 18. Zabrania się bezwzględnie biegania po schodach i pozostałym terenie obiektu, w tym strefie z trampolinami.
 19. Sygnał gwizdka jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania aktywności na trampolinie.
 20. Po zakończeniu ćwiczeń Uczestnik zobowiązany jest sprawnie i bezpiecznie dla siebie oraz innych osób opuścić Park, a w szczególności strefę z trampolinami.
 21. Zakończenie ćwiczeń na trampolinie zgłasza się pracownikowi Parku.

§5 Zasady korzystania ze Ścianek Wspinaczkowych

Zasady ogólne
 1. Zasady obowiązują Uczestników Ścianek Wspinaczkowych oraz osoby postronne, przebywające w strefie Ściany Wspinaczkowej.
 2. Na ścianie samodzielnie mogą wspinać się osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wspinać się za

zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 1. Dzieci do ukończenia 10 lat muszą przebywać na terenie ścianki pod opieką osoby pełnoletniej, lub w ramach zajęć z instruktorem.
 2. Każdy Uczestnik, który zamierza wykonywać czynności związane z asekuracją,

musi odbyć lub/i zaliczyć odpowiednie szkolenie z asekuracji

 • wspinania z autoasekuracją
 • na wędkę – z asekuracji górnej
 • z prowadzeniem – z asekuracji dolnej
 1. Uczestnicy, którzy nie odbyli szkolenia mają obowiązek zgłosić się do instruktora dyżurnego. Osoby te mogą się wspinać, jednak nie mogą asekurować ani wykonywać innych czynności związanych z asekuracją np. nie mogą wiązać liny do uprzęży.
 2. Obsługa ma prawo sprawdzić umiejętności każdej osoby chcącej się wspinać i asekurować, ewentualnie odmówić możliwości korzystania ze ściany.
 3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą asekurować tylko za zgodą instruktora dyżurnego.
 4. Zabrania się pozostawiania luźnych przedmiotów takich jak butelki, plecaki, uprzęże itp., w strefie zeskoku.
 5. Niedozwolone jest wspinanie z luźnymi przedmiotami takimi jak telefony czy aparaty fotograficzne.
 6. Zabronione jest wspinanie bez obuwia.
 7. Zmian konfiguracji chwytów może dokonywać tylko obsługa ściany.
 8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia instruktora dyżurnego o sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, lub życia innych.
 9. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora dyżurnego. Klienci zagrażający swoim zachowaniem bezpieczeństwu swojemu lub innych będą proszeni o opuszczenie obiektu.
Zasady szczegółowe
 1. Do wspinania oraz asekurowania można używać tylko sprzętu posiadającego niezbędne atesty (CE, UIAA). Sprzęt posiadający atesty, ale nadmiernie zużyty lub zniszczony nie może być używany.
 2. Wspinanie jest dozwolone w uprzęży biodrowej lub pełnej (dzieci o wzroście poniżej 120cm mogą się wspinać tylko w pełnej uprzęży).
 3. Rozmiar uprzęży musi być dobrze dobrany, a uprząż musi być prawidłowo zapięta.
 4. Do uprzęży wiążemy się wyłącznie podwójną ósemką
 5. Asekurować należy przy użyciu przyrządów typu kubek asekuracyjny.
 6. Dopuszcza się asekurowanie przy użyciu przyrządów „półautomatycznych” np. ClickUp lub „automatycznych” np. Grigri, ale tylko przez osoby doświadczone.
 7. Niedozwolone jest asekurowanie przy użyciu przyrządu typu „ósemka zjazdowa” oraz węzła „półwyblinka”.
 8. Osoba wspinająca się nie może być znacznie cięższa od osoby asekurującej (maksymalna różnica wagi może wynosić ok. 30% masy wspinacza).
 9. Przed rozpoczęciem wspinania należy dokonać wzajemnej kontroli wspinacza i asekuranta (osoby wspinające się z autoasekuracją powinny poprosić o sprawdzenie innego użytkownika ścianki lub obsługę).
 10. Przed rozpoczęciem wspinania z autoasekuracją należy upewnić się, że urządzenie zwija linę.
 11. Nie wolno w żaden sposób przeszkadzać osobom asekurującym
 12. Osobie asekurującej nie wolno jednocześnie wykonywać innych czynności (np. rozmowa przez telefon, fotografowanie itp.)
 13. Osoba asekurująca powinna „spotować” wspinacza przed pierwszą wpinką.
 14. W jednej linii może się wspinać tylko jedna osoba przy zastosowaniu jednego systemu asekuracji (niedozwolone jest wspinanie z autoasekuracją i jednoczesne wpinanie liny w przeloty)
 15. Wspinający się z dołem mają pierwszeństwo przed wpinającymi się z górną asekuracją i z wykorzystaniem autoasekuracji.
 16. Wspinanie z autoasekuracją i na wędkę jest dozwolone tylko w linii, w której jest ona zainstalowana (tak aby uniknąć wahadła)
 17. Wspinanie z dolną asekuracją może odbywać się tylko przy użyciu pojedynczych lin dynamicznych z wykorzystaniem tylko jednej linii wpinek.
 18. Podczas prowadzenia linę należy wpinać we wszystkie przeloty.
 19. Po zakończeniu wspinaczki z dolną asekuracją linę należy niezwłocznie ściągnąć.
 20. Wspinanie z „wypinaniem” („na drugiego) jest dozwolone wyłącznie po prawidłowym wpięciu liny w oba karabinki stanowiskowe.
 21. Zabronione jest wpinanie liny w stanowisko, w którym wpięta jest lina do asekuracji na wędkę (w tym celu w stanowiskach zainstalowane są dodatkowe ekspresy – po takim wpięciu linę należy niezwłocznie ściągnąć)
 22. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinacza po zakończeniu wspinania.

Wspinanie bez asekuracji (trawersowanie) jest dozwolone tylko do wysokości pierwszych ekspresów (nie wolno tego poziomu przekraczać rękoma), oraz w sposób nieprzeszkadzający innym wspinaczom i osobom asekurującym (nie wolno trawersować pod innym wspinającym się).

§6 Zasady korzystania ze strefy Ścianek Wspinaczkowych „Happy Climb” i Zjeżdżalni

Zasady ogólne
 1. Zasady obowiązują Uczestników strefy Ścianek Wspinaczkowych Happy Climb i Zjeżdżalni (dalej Ścianki Happy Climb) oraz osoby postronne, przebywające w strefie.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia obsługi o sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia innych.
 3. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi. Użytkownicy zagrażający swoim zachowaniem bezpieczeństwu swojemu lub innych będą proszeni o opuszczenie obiektu.
 4. Zabrania się pozostawiania luźnych przedmiotów takich jak butelki, plecaki, uprzęże itp., w strefie zeskoku.
Zasady korzystania ze ścianek wspinaczkowych Happy Climb
 1. Na Ściankach Happy Climb samodzielnie mogą wspinać się osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wspinać się za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Dzieci do ukończenia 10 lat muszą przebywać na terenie ścianki pod opieką osoby pełnoletniej, odpowiedzialnej za wpinanie asekuracji, lub w ramach zajęć z instruktorem.
 4. Osoby przebywające bez opiekuna, muszą każdorazowo przed wspinaniem poczekać na sprawdzenie asekuracji przez obsługę.
 5. Przed rozpoczęciem wspinania z auto-asekuracją należy upewnić się, że urządzenie zwija linę.
 6. Niedozwolone jest wspinanie z luźnymi przedmiotami takimi jak telefony czy aparaty fotograficzne.
 7. Zabronione jest wspinanie bez obuwia oraz w butach wspinaczkowych.
 8. Do wspinania można używać tylko sprzętu udostępnionego przez Park.
 9. Obsługa ma prawo sprawdzić umiejętności każdej osoby chcącej się wspinać, ewentualnie odmówić możliwości korzystania ze strefy.
 10. Korzystanie ze zjeżdżalni możliwe jest wyłącznie w specjalnym kombinezonie dostarczanym przez obsługę.
 11. Na zjeżdżalni może znajdować się tylko jeden użytkownik.
 12. Korzystanie ze zjeżdżalni wymaga zachowaniem następujących warunków bezpieczeństwa:
Zasady korzystania ze zjeżdżalni
 • należy usiąść na poziomej dolnej części zjeżdżalni, chwytając mocno oburącz drążek wciągający.
 • należy oprzeć się plecami o ślizg zjeżdżalni
 • po osiągnięciu wysokości docelowej, na znak obsługi zjeżdżalni należy puścić drążek, zachowując kontakt pleców ze ślizgiem zjeżdżalni
 • w trakcie zjazdu nogi powinny być wyprostowane i złączone razem
 1. Na zjeżdżalni jest całkowity zakaz huśtania, machania nogami oraz opierania się lub łapania bocznych krawędzi zjeżdżalni,
 2. Po zatrzymaniu, uczestnik schodzi ze zjeżdżalni, a kombinezon oddaje obsłudze.
 3. Zabrania się wnoszenia na zjeżdżalnię jakichkolwiek przedmiotów np. butelek z wodą, telefonów, itp.
 4. Obsługa zjeżdżalni jest możliwa tylko przez personel Parku.
 5. Przy wykupionym bilecie na Happy Climb lub Open przysługuje 1 zjazd.

§7 Zasady korzystania z Parku Linowego

Zasady ogólne

 1. Wstęp do Parku Linowego jest dopuszczony jedynie po przeszkoleniu dokonanym przez pracownika Parku i po prawidłowym nałożeniu uprzęży wpiętej w system zabezpieczenia. W parku linowym obowiązuje obuwie sportowe,
 2. Wejście na platformy w Parku Linowymi wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczenie przez instruktora.
 3. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji nie będą zwracane koszty biletu.
 4. Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować. W każdym czasie należy zachować najwyższą ostrożność.
 5. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 6. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych..
 7. Podczas wizyty należy bezwzględnie przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa (patrz poniżej), która jest integralną częścią Regulaminu
 8. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa lub nie będą stosować się do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada!
 9. Z Parku Linowego nie można korzystać w przypadku uszkodzenia trasy lub jej części zagrażające bezpiecznemu jej pokonaniu.
 10. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego
Instrukcja bezpieczeństwa parku linowego
 1. Uczestniczyć w programie mogą osoby, które spełniają następujące kryteria:
 • Maksymalna waga: 130 kg
 • Minimalny wiek: 8 lat
 • Sięgniecie ręką na 1, 60 m
 • Minimalny wzrost: 1,40 m
 • Uczestnicy do 18-stu lat muszą mieć towarzystwo osoby starszej (Nadzorującej)
 • Osoba nadzorująca – osoba powyżej 18 lat, która jest rodzicem lub prawnym opiekunem lub ma upoważnienie rodzica lub opiekuna prawnego i przeszła ona szkolenie, aby towarzyszyć dziecku/iom – Instruktor podejmuje decyzje czy nadzorujący dorosły towarzyszy dziecku na platformie wejściowej czy jako Uczestnik Parku Linowego. (na jednego dorosłego może przypadać dwoje dzieci).
 1. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
 2. W skład sprzętu wchodzi uprząż pełna, lonża wraz z karabinkiem systemowym .
 3. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego (dotyczy również urządzeń /elementów medycznych i innych użytecznych, jak np. aparaty słuchowe etc.)
 4. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk .
 5. Karabinek wpinamy w linę asekuracyjną na początku trasy linowej tak jak jest to przedstawione na szkoleniu i przez cały czas pokonywania trasy linowej nic przy nim nie zmieniamy aż do momentu zakończenia trasy.
 6. Podczas przejścia przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika.
 7. Na platformie mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby
 8. Zakazuje się skoków na instalacje, huśtania się, skakania na platformach i zachowywania się w sposób mogący zagrozić bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników.
 9. Na przeszkodzie może znajdować się tylko 1 osoba- Następna osoba może rozpocząć wchodzenie na instalacje dopiero, gdy idący z przodu uczestnik zwolni trasę i znajdzie się na następnej platformie.
 10. Trasa parku zaczyna się w miejscu oznaczonym tabliczką z napisem „POCZATEK TRASY”.
 11. Uczestnik zawsze wzywa INSTRUKTORA (po imieniu), jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawidłowości wpięcia do systemu asekuracji, sposobu pokonania przeszkody, stanu technicznego przeszkody.
 12. Uczestnik w każdej chwili powinien znajdować się w zasięgu pola widzenia lub dorosłego Uczestnika.
 13. Instrukcje przekazywane przez INSTRUKTORA maja pierwszeństwo.
 14. W razie wypadku należy niezwłocznie wezwać INSTRUKTORA.
 15. Instrukcja Bezpieczeństwa jest integralna częścią REGULAMINU i obliguje do jego bezwzględnego przestrzegania.
 16. Uczestnicy mają obowiązek respektowania zasad bezpieczeństwa i w trakcie całego uczestnictwa MUSZĄ BYĆ ZAWSZE WPIĘCI DO LINY ASEKURACYJNEJ.

§7 Zasady organizacji przyjęć urodzinowych oraz grup zorganizowanych

 1. Park jest przystosowany do organizacji Przyjęć urodzinowych oraz obsługi grup zorganizowanych zwanych dalej Przyjęciem. W tym celu Park udostępnia powierzchnię, niezbędne wyposażenie oraz wykwalifikowany personel.
 2. Użytkownicy akceptują fakt, iż jednocześnie może być organizowanych do 5 Przyjęć w wydzielonych ad hoc salkach oznaczonych numerem i oddzielonych od siebie kotarami.
 3. Każda salka posiada swoje indywidualne wejście i komunikację z Parkiem. Tylko to wejście może być używane przez uczestników Przyjęcia.
 4. Zarezerwowanie Przyjęcia związane jest z koniecznością podania przewidywanej liczby uczestników, przy czym minimalna liczba uczestników za którą uiszcza się opłatę wynosi 6. Niższa rzeczywista liczba uczestników nie pomniejsza ceny za 6 uczestników. Za każdą dodatkową osobę powyżej 6 uiszcza się opłatę wg cennika. Uczestnikom Przyjęcia mogą w salce towarzyszyć Rodzice/Opiekunowie bezpłatnie. Przewidywaną Liczbę osób towarzyszących należy podać przy rezerwacji Przyjęcia.
 5. Rezerwacja Przyjęcia związana jest z koniecznością wpłaty depozytu wg cennika. Rezygnacja z zarezerwowanego terminu może nastąpić nie później niż na 48 godzin przed datą rozpoczęcia Przyjęcia. Późniejsza rezygnacja oznacza przepadek wpłaconego depozytu.
 6. Nad niepełnoletnimi uczestnikami Przyjęcia, opiekę sprawują towarzyszące im osoby dorosłe, które są zobowiązane do wypełnienia formularza, który znajduje się w zakładce OŚWIADCZENIA

REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC I  ZAKUPU WIZYT DROGĄ INTERNETOWĄ W STACJA GRAWITACJA SP. Z O.O. ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ STACJAGRAWITACJA.PL

 

I. Słowniczek pojęć:

 1. Stacja Grawitacja – wszystkie lub jeden z Parków rozrywki  oznaczonych logo „STACJA GRAWITACJA” wskazanych w Witrynie, do których można kupić lub zarezerwować Wizytę  za pośrednictwem Witryny.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin rezerwacji miejsc i zakupu Wizyt do „Stacja Grawitacja” za pośrednictwem witryny internetowej www.stacjagrawitacja.pl, wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Operatora Witryny;
 3. Witryna – strona internetowa www.stacjagrawitacja.pl
 4. Operator Witryny – Stacja Grawitacja Sp. z o.o.  z siedzibą w Polsce , 00-124 Warszawa, RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1, zarejestrowana pod numerem  KRS: 0000616631,
 5. Użytkownik – osoba dokonująca rezerwacji miejsc oraz zakupu Wizyt do Stacja Grawitacja za pośrednictwem Witryny;
 6. Wizyta – oznacza opłacone prawo do korzystania z usług Parku lub organizacji imprezy.
 7. Postanowienia ogólne
 8. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji miejsc i zakupu Wizyt do Stacja Grawitacja za pośrednictwem Witryny, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora Witryny.
 9. Operator Witryny świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu.
 10. Przed skorzystaniem z procesu rezerwacji lub/i zakupu Wizyt za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez „kliknięcie” opcji „akceptuję” w oknie otwieranym automatycznie w Witrynie.

III. Rezerwacja miejsc i zakup Wizyt drogą elektroniczną

 1. Rezerwacji miejsc lub zakupu Wizyt można dokonywać on-line na stronie internetowej Stacja Grawitacja o adresie stacjagrawitacja.pl.
 2. W celu rezerwacji lub zakupu Wizyt należy wypełnić odpowiedni formularz rezerwacji zamieszczony na stronie w panelu rezerwacyjnym poprawnymi i aktualnymi danymi oraz stosować się do instrukcji zawartych na stronie. Stacja Grawitacja prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować brak możliwości skutecznego zarezerwowania lub nabycia Wizyty.
 3. Podczas procesu rezerwacji miejsc lub zakupu Wizyty, Użytkownik wybiera liczbę osób oraz czas Wizyty w ramach oferowanych na stronie rodzajów usług.
 4. Dostępność  usług jest widoczna w procesie rezerwacji i uaktualniana w czasie on-line.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza rezerwacji lub zakupu zamieszczonych na stronie prosimy o niezwłoczny kontakt na adres email rezerwacje@stacjagawitacja.pl. Informujemy również, że mail jest podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w zakupie Wizyt online.
 6. W przypadku dokonania przez Użytkownika rezerwacji miejsca w połączeniu z wpłatą depozytu na wybraną przez Użytkownika Wizytę bez jednoczesnego zakupu , Użytkownik w celu anulowania rezerwacji najpóźniej na 48 godzin od daty rozpoczęcia Wizyty informuje o tym Operatora w recepcji wybranej lokalizacji. Anulowanie rezerwacji po tym terminie  oznacza przepadek depozytu.
 7. Po dokonaniu zakupu Wizyty do Parku można dokonać samodzielnego wydruku przesłanego na wskazany adres e-mail potwierdzenia. Potwierdzenie lub numer rezerwacji  jest podstawą wydania opaski uprawniającej do Wizyty do danej strefy/imprezy.
 8. Zakup Wizyty drogą elektroniczną nie upoważnia do odbioru opaski wejściowej w recepcji  poza kolejnością.
 9. Opłacenie Wizyty lub dokonanie wpłaty depozytu nie gwarantuje Wizyty do wybranych stref lub na wybrane imprezy bez  wypełnienia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z regulaminem Parku i odebrania opasek identyfikacyjnych.
 10. Oświadczanie potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem Parku można złożyć na miejscu za pomocą stanowisk samoobsługowych lub w recepcji. Za osoby niepełnoletnie oświadczenia składają ich opiekunowie prawni. W przypadku zorganizowanych grup oświadczenia składają ich opiekunowie.
 11. W przypadku organizacji imprezy (np. Urodzin) Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania recepcji o ewentualnej zmianie liczby osób. W przypadku większej liczby osób dodatkowe miejsca nie są jednak gwarantowane.
 12. Płatność za Wizyty 
 13. Płatność za Wizytę za pośrednictwem Witryny możliwa będzie za pomocą strony internetowej pod adresem: paypal.com, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat w ww serwisach płatniczych.
 14. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Wizyty wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na: paypal.com.
 15. Płatność wynikająca z jednej rezerwacji lub zakupu Wizyty powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości.
 16. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia cie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Po dokonaniu zapłaty Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 18. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej: paypal.com.
 19. Zwrot opłat za Wizyty
 20. Zakupione Rezerwacje lub Wizyty nie podlegają wymianie.
 21. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 22. W przypadku Wizyt grupowych lub organizacji imprez dla których przewidziano przedpłatę (depozyt) pełny zwrot takiej przedpłaty może nastąpić w terminie do 48 godzin przed zaplanowaną datą w recepcji Parku. Po tym terminie zwrot przedpłaty (depozytu) nie jest możliwy.
 23. Ochrona danych osobowych.
 24. W związku z procesem rezerwacji miejsc lub zakupu Wizyt za pośrednictwem Witryny, Użytkownik przekazywać będzie Operatorowi Witryny dane osobowe Użytkownika. Administratorem danych osobowych jest Operator Witryny lub podmiot któremu powierzył on jej obsługę.
 25. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Witryny jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla realizacji celów, wskazanych w punkcie 3 poniżej, w szczególności dla możliwości przeprowadzenia procesu rezerwacji lub zakupu on-line Wizyt do Stacja Grawitacja.
 26. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora Witryny wyłącznie w celu skorzystania z produktów/usług świadczonych przez Operatora Witryny, w szczególności w celu realizacji rezerwacji lub zakupu Wizyt on-line do Stacja Grawitacja, jak też rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, rozliczenia, archiwizacji, kontaktu. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej) lub w innych celach wskazanych każdorazowo w odrębnej klauzuli lub odrębnych klauzulach dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 27. W przypadku zakupu Wizyty przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przekazane operatorom płatności obsługującym serwisy, o których mowa w rozdziale IV pkt. 1 jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonania płatności. Podmioty, którym dane są udostępniane, są odrębnymi administratorami tych danych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania także u tych podmiotów. Z wyjątkiem powyższego przypadku oraz przypadków szczegółowo określonych w odrębnych klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowieniach Regulaminu lub przypadkach określonych przepisami prawa (jak np. udostępnienie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia korespondencji, udostępnienie danych osobowych organom państwowym), dane osobowe Użytkowników przekazane Operatorowi Witryny nie będą udostępniane osobom trzecim.
 28. Operator Witryny informuje, iż prośby o wyrażenie zgody kierowane są do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą takie oświadczenie złożyć we własnym imieniu.
 29. Operator Witryny zapewnia, że dane osobowe przekazane Operatorowi Witryny przez Użytkowników będą zabezpieczone środkami technicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.
 30. Operator Witryny informuje, że Użytkownik ma możliwość skorzystania z aktualnie dostępnych promocji organizowanych przez Operatora Witryny. Szczegóły i warunki promocji opisane będą każdorazowo w osobnych regulaminach promocji udostępnianych Użytkownikom poprzez Witrynę. Skorzystanie z promocji jest możliwe na warunkach każdorazowo wskazywanych w regulaminie promocji.
 31. Operator Witryny informuje, że dane osobowe Użytkownika korzystającego z promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w regulaminie promocji, w szczególności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w promocji i jej realizacji oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych do tego celu jest dobrowolne i Użytkownikom biorącym udział w promocji przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania.

 VII. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące procesu rezerwacji miejsc i zakupu Wizyt za pośrednictwem Witryny w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
 2. Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej korzystając z zakładki „kontakt” w Witrynie bądź na adres mailowy reklamacje@stacjagrawitacja.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz wskazać nr transakcji, przy czym Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez Użytkownika, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora Witryny w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora Witryny reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Operator Witryny poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. poz. 827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w recepcji Stacja Grawitacja.
 3. Operator Witryny ma prawo do sprawdzenia prawidłowości podanych przez Użytkownika danych w procesie zakupu Wizyty, złożonym oświadczeniu o zapoznaniu się z regulaminem obiektu oraz tożsamości osób składających oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem obiektu.
 4. W przypadku podania nieprawdziwych danych przez Użytkownika w procesie zakupu lub złożenia wadliwego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem obiektu Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności dotyczy to ewentualnych dochodzenia  roszczeń odszkodowawczych.
 5. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora Witryny. O planowanej zmianie Operator witryny poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Witryny w miejscu widocznym dla Użytkownika przed dokonaniem zakupu, przy czym do zamówień złożonych przed dniem Wizyty w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Użytkownik wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają pozostałe regulaminy dostępne na terenie Stacja Grawitacja oraz na stronie www.stacjagrawitacja.pl

 IX. Warunki oferty zakupu Wizyt online dla Posiadaczy Kart Multisport

 1. Zakupy Wizyt za pośrednictwem Witryny z użyciem Karty Multisport podlegają dodatkowo poniższym warunkom.
 2. Osoba dokonująca zakupu Wizyt z kartą Multisport jest zobowiązana do jej okazania do zeskanowania w recepcji wraz z dowodem tożsamości.
 3. Zakup usług z kartą Multisport odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez operatora tej karty.
 4. W przypadku jeżeli karta Multisport upoważnia do zakupu Wizyty dla dodatkowych osób są one zobowiązane do jednoczesnego Wizyty z jej posiadaczem.

Nasze Parki

Łódź

al. Politechniki 1
93-590 Łódź
Otwarte:
Codziennie: 10:00 - 21:00

Warszawa

al. Bohaterów Września 12
02-389 Warszawa
Otwarte:
Pon - Pt: 10:00 - 22:00
Weekend: 10:00 - 21:00

Częstochowa

Wkrótce!

[Sassy_Social_Share]