Regulamin konkursu „Wygraj darmową lekcję WF dla swojej klasy”

20 maja 2019

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu “Wygraj darmową lekcję WF dla swojej klasy” zwany dalej „Konkursem”, którego organizatorem jest Stacja Grawitacja Warszawa Sp. z .o.o. z siedzibą przy Al. Bohaterów Września 12, 02-389  w Warszawie. Za obsługę techniczną Konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, ich ewidencjonowania, a następnie wyłaniania zwycięzców Konkursu na podstawie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie, odpowiada Stacja Grawitacja Warszawa sp. z o.o. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

§2. Czas trwania, uczestnicy oraz warunki konkursu

Konkurs będzie odbywał się od 21 maja 2019 r. od godziny 10:00 i będzie trwał do 31 maja do godziny 23:59.
Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby z ukończonym wiekiem 18 lat (w przypadku osób niepełnoletnich – z udziałem opiekunów prawnych) oraz które spełniają inne wymagania nałożone niniejszym Regulaminem. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Z udziału w Konkursie wyłączeni są Pracownicy oraz Współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać komentarz pod filmem związanym z konkursem na fanpage’u Stacji Grawitacja Warszawa oraz podpisać zgodnie z instrukcją konkursu. Uczestnicy mogą wysyłać kilka odpowiedzi przez cały okres trwania konkursu. Pod uwagę nie będą brane zgłoszenia nie związane z tematyką konkursu, odpowiedzi naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy społeczne i obyczajowe, jak również odpowiedzi, które mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich. Do 01.06.2019 r. roku zostaną wybrani zwycięzcy konkursu. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które spełniły warunki uczestnictwa w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu w dowolnym momencie.

Zasady konkursu:

▪️ W komentarzu pod filmem należy opisać wymarzoną lekcję w WF w naszym Parku

▪️ Wyniki ogłosimy w Dzień Dziecka, 1 czerwca

▪️ Do wygrania jest darmowa lekcja WFu w Parku Trampolin Stacja Grawitacja dla klasy. Wygrywa komentarz, który naszym zdaniem okaże się być najciekawszy

▪️ Z nagrody będzie można skorzystać po uprzednim kontakcie poprzez maila recepcja@stacjagrawitacja i uzgodnieniu terminu

▪️ Konkurs obejmuje klasy do 30 osób

 

Po ogłoszeniu wyników pracownicy Parku Stacja Grawitacja skontaktują się drogą elektroniczną z zwycięzcą konkursu. Zwycięzca będzie miał możliwość umówienia maksymalnie 30 osobowej klasy na darmową lekcję WF w Parku Rozrywki Stacja Grawitacja, po uprzednim uzgodnieniu tego z firmą. Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia, nazwiska oraz wizerunku do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzcy i wydania nagrody.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Informacja o Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Stacja Grawitacja sp. z o.o. (Stacja Grawitacja).
Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), które wprowadzi kilka zmian w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Stację Grawitacja. Poniżej przedstawiamy informacje wskazujące na te zmiany oraz wyjaśniające politykę przetwarzania danych osobowych w Stacji Grawitacja.

Twoje dane osobowe gromadzone są przez Stację Grawitacja w związku z zawarciem przez Ciebie umowy ze Stacją Grawitacja w zakresie oferowanych przez nas usług Parku rozrywki oraz wizytą w Parku rekreacji i rozrywki.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stacja Grawitacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616631, posiadająca NIP: 5223062578 oraz Regon: 364386204, email: warszawa@stacjagrawitacja.pl  prowadząca Parki rekreacji i rozrywki oraz wszelkie podmioty powiązane ze Stacją Grawitacja i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo.

W związku ze świadczeniem usług na Twoją rzecz przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię i nazwisko oraz data urodzenia Twoje lub osoby pozostającej pod Twoją opieką, numer telefonu lub adres e-mail, jak również wizerunek.

W naszej Polityce prywatności stanowiącej część Regulaminu określamy szczegółowo wszystkie cele przetwarzania danych osobowych, w szczególności jednak dane osobowe służą nam do: umożliwienia Ci skorzystania z wejścia do Parku rekreacji i rozrywki oraz znajdujących się tam atrakcji, jak również zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownikom Parku, organizowania dedykowanych imprez w Parku rekreacji i rozrywki z Twoim udziałem lub z udziałem Twoich najbliższych i przyjaciół, zapewnienia Ci bezpieczeństwa w czasie korzystania z atrakcji Parku rekreacji i rozrywki, jak również zapobiegania kradzieży, czy aktom wandalizmu, przesyłania materiałów promocyjno-informacyjnych promujących ciekawe wydarzenia w Stacji Grawitacja. Jednocześnie Twoje dane osobowe służą nam zweryfikowaniu Twoich uprawień do skorzystania z naszych atrakcji, w szczególności Twojego wieku.

Co do zasady podanie ww. danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Stacja Grawitacja, dlatego też ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z naszych usług.
Twoje dane osobowe możemy przekazywać zgodnie z prawem podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności naszym partnerom biznesowym, w tym zajmującym się obsługą księgową, prawną, obsługą systemów informatycznych, agencjom marketingowym, obsługą płatności, usługami ubezpieczeniowymi oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Jednocześnie nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny do realizacji wiążącej nas umowy, do czasu wycofania Twojej zgody na ich przetwarzanie, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez czas określony przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do żądania od Stacji Grawitacja dostępu do Twoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie danych udostępnionych na podstawie zgody przysługuje Ci prawo do przenoszenia Twoich danych do innego administratora jak również prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego zgodnie z przepisami prawa. Szczegóły dotyczące wykonywania Twoich praw zawarte zostały w Regulaminie, w rozdziale Polityka Prywatności.

Przetwarzanie Twoich danych w związku z realizowaniem przez nas usług na Twoją rzecz jest niezbędne do wykonania łączącej nas umowy oraz zapewnienia Ci bezpieczeństwa w czasie korzystania z atrakcji Parku. Stosowany przez Stację Grawitacja marketing własny, troska o bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników w Parku, przeprowadzenia weryfikacji wieku oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych wynikają z uzasadnionego interesu Administratora tych danych. Z kolei przetwarzanie danych w związku z prowadzonymi akcjami możliwe jest przy wyrażeniu przez Ciebie dobrowolnej zgody, co odbywa się poprzez dodanie postu do wydarzenia będącą jednocześnie jasną i wyraźną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i akceptacji warunków konkursu oraz jego regulaminu.

Brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwia skorzystanie przez Ciebie z atrakcji oferowanych przez Stacja Grawitacja oraz wzięcia udziału w konkursach (w tym przypadku „Wyślij nam swoją pocztówkę z wakacji!”) organizowanych przez Stację Grawitacja sp. z o.o.