352310002036824 var _komito = _komito || { 'trackTwitter': 1, 'trackFacebook': 1, 'trackLinkedIn': 1, 'trackDownloads': 1, 'trackOutbound': 1, 'trackForms': 1, 'trackUsers': 1, 'trackActions': 1, 'trackPrint': 1, 'trackMedia': 1, 'trackScroll': 1, 'debugMode': 0 };
#oderwijsie w naszym Parku Trampolin z kartą benefitową ✅ i zapłać MNIEJ za godzinę zabawy 🤩 Dostępne wyłącznie na miejscu

§1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu “Dzień Dziecka w Parku Trampolin” zwany dalej „Konkursem”, którego organizatorem jest Stacja Grawitacja Sp. z .o.o. z siedzibą przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 w Warszawie.
 • Za obsługę techniczną Konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, ich ewidencjonowania, a następnie wyłaniania zwycięzców Konkursu na podstawie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie, odpowiada Stacja Grawitacja sp. z o.o.
 • Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

§2. Czas trwania, uczestnicy oraz warunki konkursu

 • Konkurs odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018r. od godziny 10:00 i będzie trwał do 3 czerwca do godziny 21:00.
 • Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby z wykupionym wejściem do Parku Trampolin Stacja Grawitacja, osoby z ukończonym wiekiem 18 lat (w przypadku osób niepełnoletnich – z udziałem opiekunów prawnych) oraz które spełniają inne wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
 • Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Z udziału w Konkursie wyłączeni są Pracownicy oraz Współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 • Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać poprawnie odpowiednie zadania/odpowiedzieć poprawnie na pytania wskazane w treści Konkursu.
 • Konkurs odbędzie się w jednym cyklu, co oznacza, że uczestnicy mogą wysyłać tylko jedną odpowiedź/wykonać jeden raz dane zadanie przez cały okres trwania konkursu.
 • Pod uwagę nie będą brane zgłoszenia nie związane z tematyką konkursu, odpowiedzi naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy społeczne i obyczajowe, jak również odpowiedzi, które mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich.
 • Do 06.06.2018r. roku zostaną wybrani zwycięzcy konkursu.
 • Zwycięzcami konkursu zostanie po jednej osobie z każdego zadania/konkursu, które spełniły warunki uczestnictwa w Konkursie.

Zasady poszczególnych konkurencji:

 • Rzuty do kosza – wygrywa osoba, która w czasie 45 sekund wrzuci poprawnie do kosza jak największą liczbę udanych rzutów
 • Skoki na poduchę – osoba, która skoczy najdalej wygrywa
 • Przeciąganie Liny – drużyny są 3 osobowe, drużyna, która przeciągnie linę na swoją stronę wygrywa
 • Skoki na trampolinach- kto więcej razy w ciągu 60 sek skoczy w sposób zaprezentowany przez pracownika (skok na nogi, siad, na nogi itd) wygrywa
 • Sztafeta – w parku ustawione są 2 drużyny 3-5 osobowe. Zadaniem drużyny jest skokami obunożnymi doskoczyć do pracowników na drugim końcu parku, przybić piątkę i wrócić na miejsce. Każda osoba z drużyny startuje gdy poprzednia osoba wróci na miejsce startu. Drużyna, która jako pierwsza wróci na start wygrywa
 • Ostatnia gra, czyli jedna osoba z załogi pokazuje wskazane akrobacje (w zależności od umiejętności dzieci) siad, pad na kolana fikołek itp. każde dziecko ma 3 szanse żeby powtórzyć dane ćwiczenie a ćwiczeń jest 5 i ten kto dobrnie do końca i zrobi wszystko poprawnie wygrywa.

Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia, nazwiska oraz wizerunku do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzcy i wydania nagrody.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Informacja o Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Stacja Grawitacja sp. z o.o. (Stacja Grawitacja).

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), które wprowadzi kilka zmian w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Stację Grawitacja. Poniżej przedstawiamy informacje wskazujące na te zmiany oraz wyjaśniające politykę przetwarzania danych osobowych w Stacji Grawitacja.

Twoje dane osobowe gromadzone są przez Stację Grawitacja w związku z zawarciem przez Ciebie umowy ze Stacją Grawitacja w zakresie oferowanych przez nas usług Parku rozrywki oraz wizytą w Parku rekreacji i rozrywki.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stacja Grawitacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616631, posiadająca NIP: 5223062578 oraz Regon: 364386204, email: warszawa@stacjagrawitacja.pl  prowadząca Parki rekreacji i rozrywki oraz wszelkie podmioty powiązane ze Stacją Grawitacja i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo.

Inspektor Danych Osobowych: Pan Michał Grudziński, 510 604 935, michal.grudzinski@stacjagrawitacja.pl

W związku ze świadczeniem usług na Twoją rzecz przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię i nazwisko oraz data urodzenia Twoje lub osoby pozostającej pod Twoją opieką, numer telefonu lub adres e-mail, jak również wizerunek.

W naszej Polityce prywatności stanowiącej część Regulaminu określamy szczegółowo wszystkie cele przetwarzania danych osobowych, w szczególności jednak dane osobowe służą nam do: umożliwienia Ci skorzystania z wejścia do Parku rekreacji i rozrywki oraz znajdujących się tam atrakcji, jak również zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownikom Parku, organizowania dedykowanych imprez w Parku rekreacji i rozrywki z Twoim udziałem lub z udziałem Twoich najbliższych i przyjaciół, zapewnienia Ci bezpieczeństwa w czasie korzystania z atrakcji Parku rekreacji i rozrywki, jak również zapobiegania kradzieży, czy aktom wandalizmu, przesyłania materiałów promocyjno-informacyjnych promujących ciekawe wydarzenia w Stacji Grawitacja. Jednocześnie Twoje dane osobowe służą nam zweryfikowaniu Twoich uprawień do skorzystania z naszych atrakcji, w szczególności Twojego wieku.

Co do zasady podanie ww. danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Stacja Grawitacja, dlatego też ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z naszych usług.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać zgodnie z prawem podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności naszym partnerom biznesowym, w tym zajmującym się obsługą księgową, prawną, obsługą systemów informatycznych, agencjom marketingowym, obsługą płatności, usługami ubezpieczeniowymi oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Jednocześnie nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny do realizacji wiążącej nas umowy, do czasu wycofania Twojej zgody na ich przetwarzanie, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez czas określony przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do żądania od Stacji Grawitacja dostępu do Twoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie danych udostępnionych na podstawie zgody przysługuje Ci prawo do przenoszenia Twoich danych do innego administratora jak również prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego zgodnie z przepisami prawa. Szczegóły dotyczące wykonywania Twoich praw zawarte zostały w Regulaminie, w rozdziale Polityka Prywatności.

Przetwarzanie Twoich danych w związku z realizowaniem przez nas usług na Twoją rzecz jest niezbędne do wykonania łączącej nas umowy oraz zapewnienia Ci bezpieczeństwa w czasie korzystania z atrakcji Parku. Stosowany przez Stację Grawitacja marketing własny, troska o bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników w Parku, przeprowadzenia weryfikacji wieku oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych wynikają z uzasadnionego interesu Administratora tych danych. Z kolei przetwarzanie danych w związku z prowadzonymi akcjami możliwe jest przy wyrażeniu przez Ciebie dobrowolnej zgody, co odbywa się poprzez zaznaczenie okienka „zgadzam się”.

Brak udostepnienia danych osobowych uniemożliwia skorzystanie przez Ciebie z atrakcji oferowanych przez Stacja Grawitacja oraz wzięcia udziału w konkursach (w tym przypadku „Dzień Dziecka w Parku Trampolin”) organizowanych przez Stację Grawitacja sp. z o.o.

Powrót do wszystkich Aktualności

Nasze Parki

Park Trampolin Łódź

al. Politechniki 1
CH Sukcesja
93-590 Łódź
(woj. łódzkie)
Otwarte:
Codziennie: 10:00 - 21:00
+48 726 139 666

Park Trampolin Warszawa

al. Bohaterów Września 12
02-389 Warszawa
(woj. mazowieckie)
Otwarte:
Codziennie: 10:00 - 21:00
+48 726 130 666

Park Trampolin Częstochowa

ul. Bór 164
42-202 Częstochowa
(woj. śląskie)
Otwarte:
Codziennie: 10:00 - 20:00
+48 726 136 666

Członkostwo