281887542710052

Regulaminy

Regulamin Korzystania z Parku

Regulamin Zakupów Online

Regulamin korzystania z Parku rekreacji i rozrywki „Stacja Grawitacja”

Pobyt na terenie Parku rekreacji i rozrywki oraz skorzystanie z naszej oferty uzależnione są od pełnej akceptacji niniejszego Regulaminu. W konsekwencji Twoja obecność na terenie Parku rekreacji i rozrywki oraz  zakup biletu lub założenie opaski identyfikacyjnej są jednoznaczne z udzieleniem przez Ciebie zgody na  obowiązywanie niniejszego Regulaminu.

Preambuła

 1. Park rekreacji i rozrywki „Stacja Grawitacja” (dalej „Park”) powstał, aby oferować atrakcyjną aktywność fizyczną jako formę rekreacji.
 2. Ta forma rekreacji niesie ze sobą dużo pozytywnych emocji i niezwykłych wrażeń. Uprzedzamy jednak, iż aktywność na trampolinach, także rekreacyjna wykonywana w sposób nieostrożny, bez zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa oraz postępowania niezgodnie z niniejszym Regulaminem stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.
 3. Niniejszy Regulamin powstał dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie rekreacji w Parku, a także komfortu obsługi Klientów.
 4. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz Uczestników wymagamy, aby bezwzględnie stosować się do niniejszego Regulaminu. Naszym celem jest minimalizacja ryzyka urazów stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia Klientów oraz Uczestników.
 5. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Park – oznaczone miejsce do rekreacji w którym znajdują się trampoliny i/lub Park linowy i/lub Ścianki Wspinaczkowe i/lub inne dodatkowe tory przeszkód,
  2. Klient – każda osoba znajdująca się w obszarze Parku,
  3. Uczestnik – osoba korzystająca z trampolin i innych urządzeń przeznaczonych do rozrywki i rekreacji w Parku.
 • 1 Zasady ogólne
 1. Warunkiem przebywania na terenie Parku i korzystania z usług objętych jego ofertą jest wniesienie opłaty za wstęp, w godzinach otwarcia Parku i po założeniu opaski identyfikacyjnej Parku na rękę.
 2. Pobyt na terenie Parku oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu, w szczególności zakup biletu lub założenie opaski identyfikacyjnej są równoznaczne z jego akceptacją.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń personelu Parku na terenie Parku, w szczególności ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich Uczestników i Klientów.
 4. Każdy Uczestnik przed wejściem do stref Parku, jest zobowiązany potwierdzić zapoznanie się niniejszym Regulaminem ze szczególnym uwzględnieniem zasad korzystania ze stref Parku, z których zamierza korzystać tj.:
  1. Strefy Parku Trampolin i toru przeszkód Ninja,
  2. Strefy Ścianek wspinaczkowych,
  3. Strefy Parku linowego.
 5. Każdy Uczestnik wykonuje ćwiczenia na w poszczególnych strefach i przyrządach znajdujących się w Parku na własną i wyłączną odpowiedzialność oraz ryzyko, bez względu na świadomość swoich możliwości i stanu zdrowia. Odpowiedzialność za dzieci i osoby niepełnoletnie ponoszą ich opiekunowie.
 6. Uczestnik jest świadomy i akceptuje fakt, ze Organizator Parku zwolniony jest całkowicie od jakiekolwiek odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe na skutek korzystania z Parku;
  2. zniszczenia czy uszkodzenia w przedmiotach należących do osób korzystających z Parku;
 7. Zabrania się korzystania z Parku:
  1. kobietom w ciąży (dla ochrony zdrowia kobiet i prawidłowego przebiegu ciąży);
  2. z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny, a w szczególności podskoki może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu;
  3. osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków mogących spowodować zachwianie stanu równowagi lub obniżenia sprawności psychoruchowej.
 8. Z obiektu samodzielnie mogą korzystać osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie – wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego;
 9. Dzieci poniżej 3 lat nie mogą korzystać z obiektu w ogóle;
 10. Dzieci w wieku od lat 3 do lat 10 mogą korzystać z obiektu pod opieką rodzicabądź opiekuna;
 11. Osoby niepełnoletnie w wieku powyżej lat 10, mogą korzystać z Parku za uprzednią zgodą rodzicalub opiekuna prawnego (zakładka OŚWIADCZENIA).
 12. Zgoda może być udzielona jedynie na Formularzu Parku w formie fizycznej lub elektronicznej.
 13. Klient, rodzic, opiekun prawny zobowiązuje się do podania wszystkich danych wymaganych na Formularzu Parku w zgodzie ze stanem faktycznym.
 14. Klient, rodzic lub opiekun może wyrazić zgodę podpisując się na Formularzu Parku lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych udostępnionych przez Park.
 15. Park (poza specjalnie organizowanymi zajęciami) nie świadczy jakiejkolwiek opieki nad dziećmi, czy osobami niepełnoletnimi lub młodzieżą.
 16. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 17. Zabrania się korzystania z urządzeń i przyrządów znajdujących się w Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 18. Wstęp do Parku jest dopuszczony jedynie, w ubraniu sportowym, bez żadnych dłuższych niż 5 cm przedmiotów sztywnych (np. telefony, długopisy), jakichkolwiek przedmiotów ostrych. Uczestnik powinien wejść z pustymi kieszeniami, bez łańcuszków i innych ozdób na szyi. Uczestnik nie może wnosić na teren Parku jakiegokolwiek picia lub jedzenia. Uczestnik zobowiązuje się korzystać z kawiarni Parku zgodnie z regulaminem kawiarni.

Ponadto:

 1. W celu podnoszenia bezpieczeństwa Klient jest świadomy i akceptuje:
  1. fakt, że cały obiekt znajduje się pod nadzorem kamer, a obraz ze stosowanego monitoringu wizyjnego może być utrwalany i należy do Spółki zarządzającej Parkiem, może być wykorzystany do popularyzacji Parku, także sportu i rekreacji;
  2. iż do celów reklamowych mogą być wykonywane filmy i fotografie, na których znajdą się wizerunki Klientów stanowiące jedynie szczegół całości widoku obiektu;
  3. iż wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego jako szczegół całości widoku obiektu Parku może nastąpić dla celów promocyjnych Parku oraz poprawy zarządzania Parkiem, bez dodatkowych opłat lub innych wynagrodzeń w tego tytułu.
 2. Uczestnicy ponoszą wszelką odpowiedzialność za skutki niezastosowania się do niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych regulaminów stref Parku, z których zamierzają korzystać, a także niezachowania szczególnej ostrożności. Odpowiedzialność obejmuje w szczególności roszczenia odszkodowawcze i inne ze strony pozostałych Uczestników i Parku.
 3. Park nie świadczy usług depozytu. Za pozostawione w Parku rzeczy odpowiada Uczestnik.

 

 • 2 Przetwarzanie danych osobowych i inne zgody

Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych określono w Polityce prywatności, której treść znajduje się poniżej.

Polityka prywatności dla Uczestników i Klientów Stacji Grawitacja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stacja Grawitacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616631, posiadająca NIP: 5223062578 oraz Regon: 364386204, zwana dalej „Stacja Grawitacja”. Kontakt ze Stacją Grawitacja w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: warszawa@stacjagrawitacja.pl

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Użyty w dokumencie termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zbieramy dane osobowe chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, stosując organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.

 

Stacja Grawitacja przetwarza Twoje dane osobowe w związku ze świadczeniem usług związanych z przedmiotem naszej działalności gospodarczej na Twoją rzecz. Przetwarzanie wiąże się z różnymi celami, jednakże zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

 

W celu skorzystania przez Ciebie z oferty naszego Parku rozrywki, dokonania zapisu Ciebie na poszczególne rodzaje organizowanych przez nas zajęć, dokonania rezerwacji wejść, czy dokonania rezerwacji imprezy urodzinowej w naszym Parku rozrywki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • numer telefonu,

zaś w sytuacji, w której chcesz dokonać rezerwacji naszych usług na rzecz swojego dziecka lub osoby pozostającej pod Twoją opieką, konieczne jest podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • data urodzenia dziecka,
 • imię i nazwisko opiekuna,
 • numer telefonu opiekuna.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia) jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Jednocześnie wskazujemy, że po podaniu przez Ciebie Twoich danych osobowych tworzymy na ich podstawie indywidualne konto dla Ciebie, w którym odnotowujemy Twoje wizyty w naszym Parku rozrywki. Dzięki stworzeniu Twojego profilu nie musisz za każdym razem podawać nam na nowo wszystkich Twoich danych, a wyłącznie te, które pozwolą nam na weryfikację Twojej tożsamości w celu zawarcia kolejnej umowy na skorzystanie z naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych numeru telefonu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stację Grawitacja, takich jak zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim bezpieczeństwa w naszym Parku rozrywki, do czego niezbędna nam jest możliwość uzyskania z Tobą szybkiego kontaktu.

Podanie ww. danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Stacja Grawitacja, dlatego też ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z naszych usług.

 

W celu prowadzenia kontaktu e-mailowego w sprawach związanych z prowadzeniem przez nas marketingu naszych usług, w tym kierowania do Ciebie ofert usług Stacji Grawitacja, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody.

Podanie ww. danych jest nie jest obowiązkowe, jednakże brak wskazania ww. danych, w szczególności adresu e-mail nie pozwoli na przesyłanie do Ciebie alertów i informacji o bieżącej działalności Stacji Grawitacja.

 

W celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie na nasz adres korespondencję, przetwarzamy zawarte w niej i zamieszczone przez Ciebie dane osobowe, w szczególności:

 • imiona i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • adres poczty email,
 • opcjonalnie inne dane podane przez Ciebie, takie jak numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Podanie ww. danych jest nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich wskazania nie pozwoli na przesyłanie do Ciebie odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twojego oraz innych Uczestników oraz Klientów, przetwarzamy wizerunek Uczestników i Klientów poprzez stosowany w Parku rozrywki monitoring wizyjny obejmujący swoim zasięgiem teren dookoła budynku, pomieszczenia recepcji, korytarze oraz halę główną Parku rozrywki.

Podstawą prawną przetwarzania danych wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stację Grawitacja, takich jak zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim bezpieczeństwa w naszym Parku rozrywki oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia. Wchodząc w obszar objęty monitoringiem, godzisz się na rejestrację przez nas swojego wizerunku.

 

 1. Prawo wycofania zgody
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć.
 3. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym celu wystarczy:
 • wysłać maila bezpośrednio do Stacji Grawitacja na adres warszawa@stacjagrawitacja.pl lub
 • złożyć stosowne oświadczenie w formie papierowej bezpośrednio w Parku rozrywki.
 1. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne, czyli odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Stację Grawitacja.
 3. Dane osobowe, które nam udostępniasz, są wprowadzane przez Ciebie bezpośrednio do tabletu umieszczonego w recepcji Parku rozrywki, a następnie potwierdzane podpisem. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych generowany jest specjalny dokument, który tworzy w naszym systemie Twój profil i załącza automatycznie do niego Twoje dane. W przypadku, w którym masz problem z uzupełnieniem swoich danych w tablecie, możesz zgłosić się bezpośrednio do pracownika recepcji, który udostępni Ci papierowy egzemplarz formularza zgłoszenia, a następnie ręcznie stworzy Twój profil w naszym systemie. Gwarantujemy, że każdy z pracowników recepcji posiada stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora. Istnieje również możliwość skorzystania z gotowych formularzy dostępnych bezpośrednio w naszych placówkach lub na stronie internetowej stajagrawitacja.pl oraz udzielenia jako rodzic lub opiekun prawny zgody na skorzystanie z naszych usług przez Twoje niepełnoletnie dziecko lub inną osobę pozostającą pod Twoją opieką.
 4. W celu skorzystania przez Ciebie lub Twoje dziecka lub osobę pozostającą pod Twoją opieką z usług oferowanych przez Stację Grawitacja, zapisania Ciebie lub Twojego dziecka lub osoby pozostającej pod Twoją opieką na zajęcia organizowane przez Stację Grawitacja, dokonania rezerwacji wizyty w naszym parku rozrywki lub zarezerwowania naszych usług związanych z organizacją imprezy urodzinowej, konieczne jest podanie odpowiednio imienia i nazwiska oraz daty urodzenia Twoich lub dziecka lub osoby pozostającej pod Twoją opieką, względnie imienia i nazwiska opiekuna grupy dzieci oraz numeru telefonu — bez tego nie możemy zawrzeć z Tobą umowy o skorzystaniu z naszych usług.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 2. Na podstawie Twoich danych osobowych podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 3. Profilowanie, które wykonujemy, polega na tym, że dokonujemy weryfikacji Twojego wieku. Profilowanie jest nam potrzebne, ponieważ dzięki niemu możemy sprawdzić, czy Twój wiek pozwala na zawierania umów, w tym do zawarcia umowy skorzystania z usług Stacji Grawitacja.
 4. Podejmowanie przez nas decyzji w sposób zautomatyzowany, w oparciu o takie Twoje dane osobowe, jak data urodzenia jest nam potrzebne, ponieważ skorzystania z atrakcji naszego parku rozrywki bez uzyskania zgody rodziców lub opiekunów jest możliwe dopiero po osiągnięciu 18 roku życia.
 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polega na automatycznym potwierdzeniu lub odrzuceniu możliwości skorzystania przez Ciebie z atrakcji naszego parku rozrywki oraz wskazaniu na konieczność uzyskania na to zgody rodziców lub opiekunów.
 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest zgodne z prawem, ponieważ osiągnięcie pełnoletności decyduje o możliwości zawarcia ze Stacją Grawitacja umowy o skorzystaniu z oferowanych usług. Decyzje są podejmowane na podstawie algorytmu obliczającego wiek wskazywany w formularzach dostępnych na tabletach znajdujących się w placówkach Stacji Grawitacja. Jednocześnie, w sytuacji, w której przekazujesz nam swoje dane bezpośrednio w wersji papierowej, nasz upoważniony pracownik recepcji dokonuje weryfikacji Twojego wieku bez zastosowania automatycznego algorytmu.
 7. Decyzje, które są podejmowane w sposób opisany powyżej, mogą wpływać na Twoją sytuację, ponieważ wskazują na uprawnienie do samodzielnego skorzystania z naszych usług. Konsekwencją takich decyzji może być odmowa skorzystania przez Ciebie z naszej oferty usług.
 8. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją podjętą w taki sposób, przysługuje Ci prawo do wyrażenia sprzeciwu, np. w drodze złożenia reklamacji. W tym celu prosimy o kontakt z nami poprzez email: warszawa@stacjagrawitacja.pl lub bezpośrednio w recepcji Parku rozrywki oraz przedstawienie powodów, dla których uważasz, że podjęta decyzja jest niesłuszna. Gwarantujemy, że Twoje zastrzeżenia rozpatrzy odpowiednia osoba, upoważniona do analizowania takich zgłoszeń oraz podejmowania decyzji w ich zakresie (takie zastrzeżenia nie są rozpatrywane przez jakikolwiek system informatyczny).

 

 • Odbiorcy danych osobowych
 1. W razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe naszym partnerom biznesowym, w tym zajmującym się obsługą księgową, prawną, obsługą systemów informatycznych, obsługą płatności, usługami ubezpieczeniowymi oraz agencjom reklamowym.
 2. Może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Stacja Grawitacja nie przekazuje Twoich danych osobowych przekazywanych nam za pośrednictwem tabletów znajdujących się w poszczególnych placówkach Parków rozrywki, jak również osobiście pracownikom recepcji, do jakichkolwiek państw trzecich.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 2. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak są potrzebnego do zrealizowania umowy lub do spełnienia prawnego obowiązku.
 3. Dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • trwania umowy lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umów – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lat (przedsiębiorcy) lub 10 lat (osoby fizyczne) + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • 23 dni – w odniesieniu do danych osobowych zbieranych poprzez stosowany monitoring wizyjny;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągniecia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 10 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stacji Grawitacji (za wyjątkiem nagrań z monitoringu) lub do celów marketingowych.
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
 2. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych
 2. Informujemy, że posiadasz prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu o ile w przyszłości będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:
 • wysłanie maila bezpośrednio do Stacji Grawitacja na adres warszawa@stacjagrawitacja.pl lub
 • bezpośrednie złożenie pisemnego wniosku bezpośrednio w placówce Parku rozrywki.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub innego organu powołanego w jego miejsce.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez Stację Grawitacja jest niezbędne. W przypadku niepodania tych danych usługi nie będą mogły być świadczone.
 3. Podanie danych osobowych związanych z uzasadnionym celem Administratora jest niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości naszych usług. Brak Twoich danych dla tego celu może uniemożliwić poprawne świadczenie usług
 4. Jednocześnie Stacja Grawitacja może w każdym momencie wprowadzić stosowne zmiany do treści Polityki prywatności.
 5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

 • 3 Informacje dodatkowe
 1. Parkiem zarządza Stacja Grawitacja Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bohaterów Września 12.
 2. Wszelką korespondencję prosimy kierować na powyższy adres korespondencyjny.
 3. Korespondencja elektroniczna email: biuro@stacjagrawitacja.pl
 • 4 Zasady korzystania z Parku Trampolin
 1. Wstęp do Parku Trampolin jest dopuszczony jedynie w skarpetkach zakupionych w Parku. Dorośli sprawujący opiekę, wstęp do Parku trampolinowego mają wyłącznie w skarpetkach zakupionych w Parku, które ze względów bezpieczeństwa mają chronić przed poślizgiem.
 2. Wszelkie aktywności na trampolinach należy rozpocząć od rozgrzewki prowadzonej do momentu, aż organizm będzie przygotowany do wysiłku na trampolinach.
 3. Wykonując skoki na trampolinach, należy wybijać się tylko w środku pola trampoliny, zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy, ustawione równolegle do trampoliny – nie należy skakać na palcach. Nogi w kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku (także przy lądowaniu). Ręce powinny być wyciągnięte dla pomocy w balansowaniu ciała.
 4. Przy skokach na trampolinach należy zawsze kontrolować pozycję ciała, aby bezpiecznie wylądować, w szczególności należy unikać jakiegokolwiek ryzyka upadku na głowę, szyję, kark, ramiona, łokcie, proste ręce, proste nogi.
 5. W czasie wykonywania podskoków, na jednej trampolinie może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
 6. Przemieszczanie się między trampolinami powinno być wykonywane z najwyższą ostrożnością, aby nie przeszkadzać innym Uczestnikom i zachować bezpieczny dystans. Można korzystać do przechodzenia z mat pomiędzy trampolinami.
 7. Zakazane jest wchodzenie, wskakiwanie, przebieganie przez trampoliny, na których ktoś się znajduje.
 8. Zabrania się:
 9. wchodzenia na trampolinę bez zgody pracownika Parku;
 10. siedzenia, skakania po matach pomiędzy i po bokach trampolin;
 11. siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny;
 12. wskakiwania w siatki zabezpieczające;
 13. wykonywania ewolucji nad elementami mat pomiędzy trampolinami;
 14. spożywania pokarmów, napoi, żucia gumy;
 15. Zabrania się wykonywania ćwiczeń akrobatycznych, w tym salt i przewrotów.
 16. Zabrania się kłaść jakiekolwiek przedmioty w strefie trampolin, w szczególności na matach lub powierzchniach otaczających maty.
 17. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin, aby nie doszło do kolizji z innymi Uczestnikami obiektu.
 18. Zabrania się bezwzględnie biegania po schodach i pozostałym terenie obiektu, w tym strefie z trampolinami.
 19. Sygnał gwizdka jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania aktywności na trampolinie.
 20. Po zakończeniu ćwiczeń Uczestnik zobowiązany jest sprawnie i bezpiecznie dla siebie oraz innych osób opuścić Park, a w szczególności strefę z trampolinami.
 21. Zakończenie ćwiczeń na trampolinie zgłasza się pracownikowi Parku.
 • 5 Zasady korzystania ze Ścianek Wspinaczkowych

Zasady ogólne.

 1. Zasady obowiązują Uczestników Ścianek Wspinaczkowych oraz osoby postronne, przebywające w strefie Ściany Wspinaczkowej.
 2. Na ścianie samodzielnie mogą wspinać się osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wspinać się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Dzieci do ukończenia 10 lat muszą przebywać na terenie ścianki pod opieką osoby pełnoletniej, lub w ramach zajęć z instruktorem.
 5. Każdy Uczestnik, który zamierza wykonywać czynności związane z asekuracją, musi odbyć lub/i zaliczyć odpowiednie szkolenie z asekuracji:
 6. wspinania z autoasekuracją;
 7. na wędkę – z asekuracji górnej;
 8. z prowadzeniem – z asekuracji dolnej.
 9. Uczestnicy, którzy nie odbyli szkolenia mają obowiązek zgłosić się do instruktora dyżurnego. Osoby te mogą się wspinać, jednak nie mogą asekurować, ani wykonywać innych czynności związanych z asekuracją np. nie mogą wiązać liny do uprzęży.
 10. Obsługa ma prawo sprawdzić umiejętności każdej osoby chcącej się wspinać i asekurować, ewentualnie odmówić możliwości korzystania ze ściany.
 11. Osoby poniżej 18 roku życia mogą asekurować tylko za zgodą instruktora dyżurnego.
 12. Zabrania się pozostawiania luźnych przedmiotów takich jak butelki, plecaki, uprzęże itp., w strefie zeskoku.
 13. Niedozwolone jest wspinanie z luźnymi przedmiotami takimi jak telefony czy aparaty fotograficzne.
 14. Zabronione jest wspinanie bez obuwia.
 15. Zmian konfiguracji chwytów może dokonywać tylko obsługa ściany.
 16. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia instruktora dyżurnego o sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, lub życia innych.
 17. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora dyżurnego. Klienci zagrażający swoim zachowaniem bezpieczeństwu swojemu lub innych będą proszeni o opuszczenie obiektu.

Zasady szczegółowe

 1. Do wspinania oraz asekurowania można używać tylko sprzętu posiadającego niezbędne atesty (CE, UIAA). Sprzęt nieposiadający atestów, ale nadmiernie zużyty lub zniszczony nie może być używany.
 2. Wspinanie jest dozwolone w uprzęży biodrowej lub pełnej (dzieci o wzroście poniżej 120 cm mogą się wspinać tylko w pełnej uprzęży).
 3. Rozmiar uprzęży musi być dobrze dobrany, a uprząż musi być prawidłowo zapięta.
 4. Dopuszcza się asekurowanie przy użyciu przyrządów „półautomatycznych” np. ClickUp lub „automatycznych” np. Grigri, ale tylko przez osoby doświadczone.
 5. Niedozwolone jest asekurowanie przy użyciu przyrządu typu „ósemka zjazdowa” oraz węzła „półwyblinka”.
 6. Osoba wspinająca się nie może być znacznie cięższa od osoby asekurującej (maksymalna różnica wagi może wynosić ok. 30% masy wspinacza).
 7. Przed rozpoczęciem wspinania należy dokonać wzajemnej kontroli wspinacza i asekuranta (osoby wspinające się z autoasekuracją powinny poprosić o sprawdzenie innego użytkownika ścianki lub obsługę).
 8. Przed rozpoczęciem wspinania z autoasekuracją należy upewnić się, że urządzenie zwija linę.
 9. Nie wolno w żaden sposób przeszkadzać osobom asekurującym.
 10. Osobie asekurującej nie wolno jednocześnie wykonywać innych czynności (np. rozmowa przez telefon, fotografowanie itp.).
 11. Osoba asekurująca powinna „spotować” wspinacza przed pierwszą wpinką.
 12. W jednej linii może się wspinać tylko jedna osoba przy zastosowaniu jednego systemu asekuracji (niedozwolone jest wspinanie z autoasekuracją i jednoczesne wpinanie liny w przeloty).
 13. Wspinający się z dołem mają pierwszeństwo przed wpinającymi się z górną asekuracją i z wykorzystaniem autoasekuracji.
 14. Wspinanie z autoasekuracją i na wędkę jest dozwolone tylko w linii, w której jest ona zainstalowana (tak aby uniknąć wahadła).
 15. Wspinanie z dolną asekuracją może odbywać się tylko przy użyciu pojedynczych lin dynamicznych z wykorzystaniem tylko jednej linii wpinek.
 16. Podczas prowadzenia linę należy wpinać we wszystkie przeloty.
 17. Po zakończeniu wspinaczki z dolną asekuracją linę należy niezwłocznie ściągnąć.
 18. Wspinanie z „wypinaniem” („na drugiego) jest dozwolone wyłącznie po prawidłowym wpięciu liny w oba karabinki stanowiskowe.
 19. Zabronione jest wpinanie liny w stanowisko, w którym wpięta jest lina do asekuracji na wędkę (w tym celu w stanowiskach zainstalowane są dodatkowe ekspresy – po takim wpięciu linę należy niezwłocznie ściągnąć).
 20. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinacza po zakończeniu wspinania.
 21. Wspinanie bez asekuracji (trawersowanie) jest dozwolone tylko do wysokości pierwszych ekspresów (nie wolno tego poziomu przekraczać rękoma), oraz w sposób nieprzeszkadzający innym wspinaczom i osobom asekurującym (nie wolno trawersować pod innym wspinającym się).
 • 6 Zasady korzystania ze strefy Ścianek Wspinaczkowych „Happy Climb” i Zjeżdżalni

Zasady ogólne

 1. Zasady obowiązują Uczestników strefy Ścianek Wspinaczkowych Happy Climb i Zjeżdżalni (dalej Ścianki Happy Climb) oraz osoby postronne, przebywające w strefie.
 2. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia obsługi o sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia innych.
 3. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi. Uczestnicy zagrażający swoim zachowaniem bezpieczeństwu swojemu lub innych będą proszeni o opuszczenie obiektu.
 4. Zabrania się pozostawiania luźnych przedmiotów takich jak butelki, plecaki, uprzęże itp., w strefie zeskoku.

Zasady korzystania ze ścianek wspinaczkowych Happy Climb

 1. Na Ściankach Happy Climb samodzielnie mogą wspinać się osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wspinać się za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Dzieci do ukończenia 10 lat muszą przebywać na terenie ścianki pod opieką osoby pełnoletniej, odpowiedzialnej za wpinanie asekuracji, lub w ramach zajęć z instruktorem.
 4. Osoby przebywające bez opiekuna, muszą każdorazowo przed wspinaniem poczekać na sprawdzenie asekuracji przez obsługę.
 5. Przed rozpoczęciem wspinania z auto-asekuracją należy upewnić się, że urządzenie zwija linę.
 6. Niedozwolone jest wspinanie z luźnymi przedmiotami takimi jak telefony czy aparaty fotograficzne.
 7. Zabronione jest wspinanie bez obuwia oraz w butach wspinaczkowych.
 8. Do wspinania można używać tylko sprzętu udostępnionego przez Park.
 9. Obsługa ma prawo sprawdzić umiejętności każdej osoby chcącej się wspinać, ewentualnie odmówić możliwości korzystania ze strefy.
 10. Korzystanie ze zjeżdżalni możliwe jest wyłącznie w specjalnym kombinezonie dostarczanym przez obsługę.
 11. Na zjeżdżalni może znajdować się tylko jeden Uczestnik.
 12. Korzystanie ze zjeżdżalni wymaga zachowaniem następujących warunków bezpieczeństwa:

Zasady korzystania ze zjeżdżalni

 • należy usiąść na poziomej dolnej części zjeżdżalni, chwytając mocno oburącz drążek wciągający.
 • należy oprzeć się plecami o ślizg zjeżdżalni
 • po osiągnięciu wysokości docelowej, na znak obsługi zjeżdżalni należy puścić drążek, zachowując kontakt pleców ze ślizgiem zjeżdżalni
 • w trakcie zjazdu nogi powinny być wyprostowane i złączone razem
 1. Na zjeżdżalni jest całkowity zakaz huśtania, machania nogami oraz opierania się lub łapania bocznych krawędzi zjeżdżalni,
 2. Po zatrzymaniu, Uczestnik schodzi ze zjeżdżalni, a kombinezon oddaje obsłudze.
 3. Zabrania się wnoszenia na zjeżdżalnię jakichkolwiek przedmiotów np. butelek z wodą, telefonów, itp.
 4. Obsługa zjeżdżalni jest możliwa tylko przez personel Parku.
 5. Przy wykupionym bilecie na Happy Climb lub Open przysługuje 1 zjazd.
 • 7 Zasady korzystania z Parku Linowego

Zasady ogólne

 1. Wstęp do Parku Linowego jest dopuszczony jedynie po przeszkoleniu dokonanym przez pracownika Parku i po prawidłowym nałożeniu uprzęży wpiętej w system zabezpieczenia. W parku linowym obowiązuje obuwie sportowe,
 2. Wejście na platformy w Parku Linowymi wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczenie przez instruktora.
 3. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji nie będą zwracane koszty biletu.
 4. Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować. W każdym czasie należy zachować najwyższą ostrożność.
 5. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 6. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 7. Podczas wizyty należy bezwzględnie przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa(patrz poniżej), która jest integralną częścią Regulaminu.
 8. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa lub nie będą stosować się do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada!
 9. Z Parku Linowego nie można korzystać w przypadku uszkodzenia trasy lub jej części zagrażające bezpiecznemu jej pokonaniu.
 10. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego

Instrukcja bezpieczeństwa parku linowego

 1. Uczestniczyć w programie mogą osoby, które spełniają następujące kryteria:
 • Maksymalna waga: 130 kg
 • Minimalny wiek: 8 lat
 • Sięgniecie ręką na 1, 60 m
 • Minimalny wzrost: 1,40 m
 • Uczestnicy do 18-stu lat muszą mieć towarzystwo osoby starszej (Nadzorującej)
 • Osoba nadzorująca – osoba powyżej 18 lat, która jest rodzicem lub prawnym opiekunem lub ma upoważnienie rodzica lub opiekuna prawnego i przeszła ona szkolenie, aby towarzyszyć dziecku/iom – Instruktor podejmuje decyzje czy nadzorujący dorosły towarzyszy dziecku na platformie wejściowej czy jako Uczestnik Parku Linowego. (na jednego dorosłego może przypadać dwoje dzieci).
 1. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
 2. W skład sprzętu wchodzi uprząż pełna, lonża wraz z karabinkiem systemowym.
 3. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego (dotyczy również urządzeń /elementów medycznych i innych użytecznych, jak np. aparaty słuchowe etc.)
 4. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk .
 5. Karabinek wpinamy w linę asekuracyjną na początku trasy linowej tak jak jest to przedstawione na szkoleniu i przez cały czas pokonywania trasy linowej nic przy nim nie zmieniamy aż do momentu zakończenia trasy.
 6. Podczas przejścia przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami Uczestnika.
 7. Na platformie mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
 8. Zakazuje się skoków na instalacje, huśtania się, skakania na platformach i zachowywania się w sposób mogący zagrozić bezpieczeństwu własnemu i innych Uczestników.
 9. Na przeszkodzie może znajdować się tylko 1 osoba- Następna osoba może rozpocząć wchodzenie na instalacje dopiero, gdy idący z przodu Uczestnik zwolni trasę i znajdzie się na następnej platformie.
 10. Trasa parku zaczyna się w miejscu oznaczonym tabliczką z napisem „POCZATEK TRASY”.
 11. Uczestnik zawsze wzywa INSTRUKTORA (po imieniu), jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawidłowości wpięcia do systemu asekuracji, sposobu pokonania przeszkody, stanu technicznego przeszkody.
 12. Uczestnik w każdej chwili powinien znajdować się w zasięgu pola widzenia lub dorosłego Uczestnika.
 13. Instrukcje przekazywane przez INSTRUKTORA mają pierwszeństwo.
 14. W razie wypadku należy niezwłocznie wezwać INSTRUKTORA.
 15. Instrukcja Bezpieczeństwa jest integralna częścią REGULAMINU i obliguje do jego bezwzględnego przestrzegania.

Uczestnicy mają obowiązek respektowania zasad bezpieczeństwa i w trakcie całego uczestnictwa MUSZĄ BYĆ ZAWSZE WPIĘCI DO LINY ASEKURACYJNEJ.

 • 7 Zasady organizacji przyjęć urodzinowych oraz grup zorganizowanych
 1. Park jest przystosowany do organizacji Przyjęć urodzinowych oraz obsługi grup zorganizowanych zwanych dalej Przyjęciem. W tym celu Park udostępnia powierzchnię, niezbędne wyposażenie oraz wykwalifikowany personel.
 2. Użytkownicy akceptują fakt, iż jednocześnie może być organizowanych do 5 Przyjęć w wydzielonych ad hoc salkach oznaczonych numerem i oddzielonych od siebie kotarami.
 3. Każda salka posiada swoje indywidualne wejście i komunikację z Parkiem. Tylko to wejście może być używane przez uczestników Przyjęcia.
 4. Zarezerwowanie Przyjęcia związane jest z koniecznością podania przewidywanej liczby uczestników, przy czym minimalna liczba uczestników za którą uiszcza się opłatę wynosi 6. Niższa rzeczywista liczba uczestników nie pomniejsza ceny za 6 uczestników. Za każdą dodatkową osobę powyżej 6 uiszcza się opłatę wg cennika. Uczestnikom Przyjęcia mogą w salce towarzyszyć Rodzice/Opiekunowie bezpłatnie. Przewidywaną Liczbę osób towarzyszących należy podać przy rezerwacji Przyjęcia.
 5. Rezerwacja Przyjęcia związana jest z koniecznością wpłaty depozytu wg cennika. Rezygnacja z zarezerwowanego terminu może nastąpić nie później niż na 48 godzin przed datą rozpoczęcia Przyjęcia. Późniejsza rezygnacja oznacza przepadek wpłaconego depozytu.
 6. Nad niepełnoletnimi uczestnikami Przyjęcia, opiekę sprawują towarzyszące im osoby dorosłe, które są zobowiązane do wypełnienia formularza, który znajduje się w zakładce OŚWIADCZENIA

 

REGULAMIN STRONY INTERENTOWEJ ORAZ REZERWACJI MIEJSC I  ZAKUPU WIZYT DROGĄ INTERNETOWĄ W STACJA GRAWITACJA CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ STACJAGRAWITACJA.PL/CZESTOCHOWA

 

 1. Słowniczek pojęć:
 2. Stacja Grawitacja Częstochowa – wszystkie lub jeden z Parków rozrywki  oznaczonych logo „STACJA GRAWITACJA” wskazanych w Witrynie, do których można kupić lub zarezerwować Wizytę  za pośrednictwem Witryny.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin rezerwacji miejsc i zakupu Wizyt do „Stacja Grawitacja Częstochowa” za pośrednictwem witryny internetowej www.stacjagrawitacja.pl/czestochowa, wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Operatora Witryny;
 4. Witryna – strona internetowa stacjagrawitacja.pl/czestochowa
 5. Operator Witryny – Stacja Grawitacja Częstochowa sp. z o.o.  z siedzibą w Polsce, 00-124 Warszawa, AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 12, zarejestrowana pod numerem  NIP: 7010897805,
 6. Użytkownik – osoba dokonująca rezerwacji miejsc oraz zakupu Wizyt do Stacja Grawitacja Częstochowa za pośrednictwem Witryny;
 7. Wizyta – oznacza opłacone prawo do korzystania z usług Parku lub organizacji imprezy.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji miejsc i zakupu Wizyt do Stacja Grawitacja Częstochowa za pośrednictwem Witryny, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora Witryny.
 3. Operator Witryny świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu.

Przed skorzystaniem z procesu rezerwacji lub/i zakupu Wizyt za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez „kliknięcie” opcji „akceptuję” w oknie otwieranym automatycznie w Witrynie.

 

 • Rezerwacja miejsc i zakup Wizyt drogą elektroniczną
 1. Rezerwacji miejsc lub zakupu Wizyt można dokonywać on-line na stronie internetowej Stacja Grawitacja Częstochowa o adresie www.stacjagrawitacja.pl/czestochowa
 2. W celu rezerwacji lub zakupu Wizyt należy wypełnić odpowiedni formularz rezerwacji zamieszczony na stronie w panelu rezerwacyjnym poprawnymi i aktualnymi danymi oraz stosować się do instrukcji zawartych na stronie. Stacja Grawitacja Częstochowa prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować brak możliwości skutecznego zarezerwowania lub nabycia Wizyty.
 3. Podczas procesu rezerwacji miejsc lub zakupu Wizyty, Użytkownik wybiera liczbę osób oraz czas Wizyty w ramach oferowanych na stronie rodzajów usług.
 4. Dostępność  usług jest widoczna w procesie rezerwacji i uaktualniana w czasie on-line.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza rezerwacji lub zakupu zamieszczonych na stronie prosimy o niezwłoczny kontakt na adres email rezerwacje@stacjagawitacja.pl. Informujemy również, że mail jest podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w zakupie Wizyt online.
 6. W przypadku dokonania przez Użytkownika rezerwacji miejsca w połączeniu z wpłatą depozytu na wybraną przez Użytkownika Wizytę bez jednoczesnego zakupu, Użytkownik w celu anulowania rezerwacji najpóźniej na 48 godzin od daty rozpoczęcia Wizyty informuje o tym Operatora w recepcji wybranej lokalizacji. Anulowanie rezerwacji po tym terminie  oznacza przepadek depozytu.
 7. Po dokonaniu zakupu Wizyty do Parku można dokonać samodzielnego wydruku przesłanego na wskazany adres e-mail potwierdzenia. Potwierdzenie lub numer rezerwacji  jest podstawą wydania opaski uprawniającej do Wizyty do danej strefy/imprezy.
 8. Zakup Wizyty drogą elektroniczną nie upoważnia do odbioru opaski wejściowej w recepcji  poza kolejnością.
 9. Opłacenie Wizyty lub dokonanie wpłaty depozytu nie gwarantuje Wizyty do wybranych stref lub na wybrane imprezy bez wypełnienia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z regulaminem Parku i odebrania opasek identyfikacyjnych.
 10. Oświadczanie potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem Parku można złożyć na miejscu za pomocą stanowisk samoobsługowych lub w recepcji. Za osoby niepełnoletnie oświadczenia składają ich opiekunowie prawni. W przypadku zorganizowanych grup oświadczenia składają ich opiekunowie.

W przypadku organizacji imprezy (np. Urodzin) Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania recepcji o ewentualnej zmianie liczby osób. W przypadku większej liczby osób dodatkowe miejsca nie są jednak gwarantowane.

 

 1. Płatność za Wizyty 
 2. Płatność za Wizytę za pośrednictwem Witryny możliwa będzie za pomocą strony internetowej pod adresem: paypal.com, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat w ww. serwisach płatniczych.
 3. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Wizyty wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na: www.przelewy24.pl .
 4. Płatność wynikająca z jednej rezerwacji lub zakupu Wizyty powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości.
 5. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Po dokonaniu zapłaty Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 7. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej: paypal.com.

 

 1. Zwrot opłat za Wizyty
 2. Zakupione Rezerwacje lub Wizyty nie podlegają wymianie.
 3. Konsument prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 4. W przypadku Wizyt grupowych lub organizacji imprez dla których przewidziano przedpłatę (depozyt) pełny zwrot takiej przedpłaty może nastąpić w terminie do 48 godzin przed zaplanowaną datą w recepcji Parku. Po tym terminie zwrot przedpłaty (depozytu) nie jest możliwy.

 

 1. Ochrona danych osobowych.

Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych określono w Polityce prywatności, której treść znajduje się poniżej.

 

Polityka prywatności dla Uczestników i Klientów strony internetowej www.stacja grawitacja.pl Stacji Grawitacja Częstochowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stacja Grawitacja Częstochowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 7010897805 oraz Regon: 382054623, zwana dalej „Stacja Grawitacja Częstochowa”. Kontakt ze Stacją Grawitacja Częstochowa w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@stacjagrawitacja.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Użyty w dokumencie termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Stacja Grawitacja Częstochowa przetwarza Twoje dane osobowe w związku ze świadczeniem usług związanych z przedmiotem naszej działalności gospodarczej na Twoją rzecz. Przetwarzanie wiąże się z różnymi celami, jednakże zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Zbieramy dane osobowe chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, stosując organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.

 

W celu dokonania zapisu Ciebie lub dziecka pozostającego pod Twoją opieką na poszczególne rodzaje organizowanych przez nas zajęć, dokonania rezerwacji wejść, czy dokonania rezerwacji imprezy urodzinowej w naszym parku rozrywki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres poczty e-mail,

zaś w sytuacji, w której chcesz dokonać rezerwacji naszych usług na rzecz swojego dziecka lub osoby pozostającej pod Twoją opieką, konieczne jest podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • data urodzenia dziecka,
 • imię i nazwisko opiekuna,
 • adres poczty e-mail opiekuna.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

 

W celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie na nasz adres korespondencję, przetwarzamy zawarte w niej i zamieszczone przez Ciebie dane osobowe, w szczególności:

 • imiona i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • adres poczty email,
 • opcjonalnie inne dane podane przez Ciebie, takie jak numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Podanie ww. danych jest nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich wskazania nie pozwoli na przesyłanie do Ciebie odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

 

W celu prowadzenia kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją oferowanych przez Stację Grawitacja usług, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • nr telefonu,
 • nr telefonu opiekuna.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stację Grawitacja, takich jak bieżące informowanie Cię o ewentualnej anulacji rezerwacji lub o innych zdarzeniach mających wpływ na realizację usługi, w celu podwyższenia komfortu korzystania ze strony internetowej.

 

Ponadto Staja Grawitacja w celach analitycznych oraz związanych z administrowaniem stroną internetową może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, takie jak:

 • adres IP,
 • logi cyfrowe,
 • informacja o skorzystaniu przez Pana/Panią z naszej strony internetowej,
 • typ przeglądarki,
 • typ systemu operacyjnego,
 • czas spędzony na stronie internetowej,
 • odwiedzone podstrony.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stację Grawitacja, takich jak poznanie aktywności klientów odwiedzających naszą stronę internetową, czy administrowanie stroną internetową.

 

 Cookies

 1. Stacja Grawitacja Częstochowa na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, w szczególności:
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu ze strony internetowej. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies służą zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie, co pozwala na sprawne działanie strony interetowej i korzystania z funkcji na niej dostępnych;
 • stan sesji — w plikach cookies zapisywane są informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie swoich danych, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co pozwala na stałe ulepszanie strony i dostosowywanie jej do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 1. Wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 2. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (przy pierwszej wizycie na stronie internetowej pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).
 3. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w wykorzystywanym urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

 

Zarządzanie plikami cookies

W sytuacji, w której nie chcesz otrzymywać plików cookies możesz w każdym momencie dokonać zmiany w ustawieniach Twojej przeglądarki. Jednocześnie wskazujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies może doprowadzić do utrudnienia z korzystania ze strony internetowej lub nawet uniemożliwić takie korzystanie. Większość przeglądarek internetowych pozwala poszczególnym użytkownikom na kontrolowanie dostępu plików cookies w ustawieniach preferencji. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookies w ramach poszczególnych przeglądarek zaleca się zapoznanie z poszczególnymi politykami prywatności tych przeglądarek. Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, co pozwala na przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwanie dostępu do tych informacji.

Informacje o możliwościach zarządzania dostępem plików cookies znajdziesz na właściwych stronach internetowych:

 • dla przeglądarki Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • dla przeglądarki Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 • dla przeglądarki Opera:

http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 • dla przeglądarki FireFox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka.

W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 

Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć.
 2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym celu wystarczy:
 • wysłać maila bezpośrednio do Stacji Grawitacja na adres warszawa@stacjagrawitacja.pl
 1. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne, czyli odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 

Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Stację Grawitacja.
 2. W celu zapisania Ciebie lub Twojego dziecka lub osoby pozostającej pod Twoją opieką na zajęcia organizowane przez Stację Grawitacja, dokonania rezerwacji wizyty w naszym parku rozrywki lub zarezerwowania naszych usług związanych z organizacją imprezy urodzinowej, konieczne jest podanie odpowiednio imienia i nazwiska oraz daty urodzenia Twoich lub dziecka lub osoby pozostającej pod Twoją opieką, względnie imienia i nazwiska opiekuna grupy dzieci oraz adresu email — bez tego nie jesteśmy w stanie dokonać skutecznej rezerwacji, w tym jej potwierdzenia, oraz sprzedaży biletów do naszego parku rozrywki.
 3. W celu zapewnienia bieżącego kontaktu niezbędnego do informowania Ciebie o ewentualnej anulacji rezerwacji lub o innych zdarzeniach mających wpływ na realizację usługi, w celu podwyższenia komfortu korzystania ze strony internetowej, jak również zapewnienia bezpieczeństwa dzieci korzystających z oferty Stacji Grawitacja pozostających pod opieką określonego opiekuna, konieczne jest podanie numeru telefonu osoby korzystającej z usług Stacji Grawitacja lub opiekuna dziecka korzystającego z oferty parku – bez tego nie jesteśmy w stanie na bieżąco informować Cię o istotnych sprawach dotyczących korzystania z naszej oferty.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Na podstawie Twoich danych osobowych podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 2. Profilowanie, które wykonujemy, polega na tym, że dokonujemy weryfikacji Twojego wieku. Profilowanie jest nam potrzebne, ponieważ dzięki niemu możemy sprawdzić, czy Twój wiek pozwala na zawierania umów, w tym do zawarcia umowy skorzystania z usług Stacji Grawitacja.
 3. Podejmowanie przez nas decyzji w sposób zautomatyzowany, w oparciu o takie Twoje dane osobowe, jak data urodzenia jest nam potrzebne, ponieważ skorzystania z atrakcji naszego parku rozrywki bez uzyskania zgody rodziców lub opiekunów jest możliwe dopiero po osiągnięciu 18 roku życia.
 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polega na automatycznym potwierdzeniu lub odrzuceniu możliwości skorzystania przez Ciebie z atrakcji naszego parku rozrywki oraz wskazaniu na konieczność uzyskania na to zgody rodziców lub opiekunów.
 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest zgodne z prawem, ponieważ osiągnięcie pełnoletności decyduje o możliwości zawarcia ze Stacją Grawitacja Częstochowa umowy o skorzystaniu z oferowanych usług. Decyzje są podejmowane na podstawie algorytmu obliczającego wiek wskazywany w formularzach dostępnych na stronie internetowej.
 6. Decyzje, które są podejmowane w sposób opisany powyżej, mogą wpływać na Twoją sytuację, ponieważ wskazują na uprawnienie do samodzielnego skorzystania z naszych usług. Konsekwencją takich decyzji może być odmowa skorzystania przez Ciebie z naszej oferty usług.
 7. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją podjętą w taki sposób, przysługuje Ci prawo do wyrażenia sprzeciwu, np. w drodze złożenia reklamacji. W tym celu prosimy o kontakt z nami poprzez email: warszawa@stacjagrawitacja.pl oraz przedstawienie powodów, dla których uważasz, że podjęta decyzja jest niesłuszna. Gwarantujemy, że Twoje zastrzeżenia rozpatrzy odpowiednia osoba, upoważniona do analizowania takich zgłoszeń oraz podejmowania decyzji w ich zakresie (takie zastrzeżenia nie są rozpatrywane przez jakikolwiek system informatyczny).

 

Odbiorcy danych osobowych

 1. W razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe naszym partnerom biznesowym, w tym zajmującym się obsługą księgową, prawną, obsługą systemów informatycznych, obsługą hostingową, obsługą płatności, usługami ubezpieczeniowymi.
 2. Może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Stacja Grawitacja Częstochowa nie przekazuje Twoich danych osobowych przekazywanych nam za pośrednictwem tabletów znajdujących się w poszczególnych placówkach Parków rozrywki, jak również osobiście pracownikom recepcji, do jakichkolwiek państw trzecich.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • trwania umowy lub do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lat (przedsiębiorcy) lub 10 lat (osoby fizyczne) + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia się roszczeń – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągniecia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stacji Grawitacji lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
 2. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

Uprawnienia podmiotów danych

 1. Informujemy, że posiadasz prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić CI ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu o ile w przyszłości będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:
 • wysłanie maila bezpośrednio do Stacji Grawitacja na adres warszawa@stacjagrawitacja.pl

 

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub innego organu powołanego w jego miejsce.

 

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych oraz analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania z naszej strony internetowej, w tym danych zapisywanych w plikach cookies, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
 3. Podanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez Stację Grawitacja jest niezbędne. W przypadku niepodania tych danych usługi nie będą mogły być świadczone.
 4. Podanie danych osobowych związanych z uzasadnionym celem Administratora jest niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości naszych usług. Brak Twoich danych dla tego celu może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
 5. Jednocześnie Stacja Grawitacja Częstochowa może w każdym momencie wprowadzić stosowne zmiany do treści Polityki prywatności.
 6. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

VII. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące procesu rezerwacji miejsc i zakupu Wizyt za pośrednictwem Witryny w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
 2. Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej korzystając z zakładki „kontakt” w Witrynie bądź na adres mailowy reklamacje@stacjagrawitacja.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz wskazać nr transakcji, przy czym Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez Użytkownika, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora Witryny w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora Witryny reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Operator Witryny poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. poz. 827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w recepcji Stacja Grawitacja Częstochowa.
 3. Operator Witryny ma prawo do sprawdzenia prawidłowości podanych przez Użytkownika danych w procesie zakupu Wizyty, złożonym oświadczeniu o zapoznaniu się z regulaminem obiektu oraz tożsamości osób składających oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem obiektu.
 4. W przypadku podania nieprawdziwych danych przez Użytkownika w procesie zakupu lub złożenia wadliwego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem obiektu Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności dotyczy to ewentualnych dochodzenia  roszczeń odszkodowawczych.
 5. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora Witryny. O planowanej zmianie Operator witryny poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Witryny w miejscu widocznym dla Użytkownika przed dokonaniem zakupu, przy czym do zamówień złożonych przed dniem Wizyty w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Użytkownik wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają pozostałe regulaminy dostępne na terenie Stacja Grawitacja Częstochowa oraz na stronie stacjagrawitacja.pl

 

 1. Warunki oferty zakupu Wizyt online dla Posiadaczy Kart Multisport
 1. Zakupy Wizyt za pośrednictwem Witryny z użyciem Karty Multisport podlegają dodatkowo poniższym warunkom.
 2. Osoba dokonująca zakupu Wizyt z kartą Multisport jest zobowiązana do jej okazania do zeskanowania w recepcji wraz z dowodem tożsamości.
 3. Zakup usług z kartą Multisport odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez operatora tej karty.
 4. W przypadku jeżeli karta Multisport upoważnia do zakupu Wizyty dla dodatkowych osób są one zobowiązane do jednoczesnego Wizyty z jej posiadaczem.

Nasze Parki

Łódź

al. Politechniki 1
CH Sukcesja
93-590 Łódź
(woj. łódzkie)
Otwarte:
Codziennie: 10:00 - 21:00
+48 726 139 666

Warszawa

al. Bohaterów Września 12
02-389 Warszawa
(woj. mazowieckie)
Otwarte:
Pon - Pt: 10:00 - 22:00
Weekend: 10:00 - 21:00
+48 726 130 666

Częstochowa

ul. Bór 164
42-202 Częstochowa
(woj. śląskie)
Otwarte:
Pon-Czw: 9:00 - 20:00
Weekend: 10:00 - 20:00
+48 726 136 666

Członkostwo